Tietosuojaseloste

 

1. Yhteystiedot

Sivex Oy
Hämeentie 157
6 krs, h 10
00560 Helsinki

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Monika Poldkivi

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun henkilöön.

 

3. Rekisterin nimi

Sivex Oy suoramarkkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 ja 4 § Henkilötietoja käytetään Sivex Oy suoramarkkinointiin, myyntiin ja muihin niihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin (esim. markkinatutkimus).

 

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi Yhteystiedot Sähköpostiosoite Puhelinnumero Titteli sekä operatiivinen ja hankinnallinen vastuualue Kieli Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista Yrityksen nimi Yrityksen yhteystiedot Yrityksen toimiala Tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole sitä erikseen kieltänyt. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. manuaalinen aineisto
Manuaalisesti kerätyt rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Hallintohenkilöstöllä on käyttöoikeudet Etunti online varauskalenterin henkilötietorekisteriin Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja käyttövaltuudet määritelty. Laitteistot ja tiedonsiirtoyhteydet ovat asianmukaisesti suojattuja.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain säätämiä poikkeuksia lukuun ottamatta oikeus tarkistaa henkilörekisteriin itsestään talletetut tiedot. Kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle osoitteella Sivex Oy, Hämeentie 157, 6 krs, h 10, 00560, Helsinki

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu korjauspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle osoitteella Sivex Oy, Hämeentie 157, 6 krs, h 10, 00560, Helsinki Korjausta koskevassa pyynnössä on yksilöitävä vaadittavat korjaukset sekä niiden perusteet.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin tietoja ei käytetä henkilötietolain mukaisen kielto-oikeuden piiriin kuuluvaan suoramainontaan, etämyyntiin, suoramarkkinointiin, markkina- tai mielipidetutkimukseen eikä henkilömatrikkeleihin tai sukututkimukseen.